Referat Inwestycji i Rozwoju

Gmina Tarnawatka

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: 16 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik referatu: Ryszard Wiśniewski
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: r-wisniewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, zgodnie z art. 74 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.) (do pobrania)
Opłaty
205 zł za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku. Wpłaty można dokonać:

 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka
Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 2. austawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej
Utworzono: 16 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik referatu: Ryszard Wiśniewski
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: r-wisniewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie, natomiast obowiązują opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wysokość opłaty uzależniona od zajętej powierzchni pasa)
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych
Utworzono: 16 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik referatu: Ryszard Wiśniewski
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: r-wisniewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej
Utworzono: 16 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik referatu: Ryszard Wiśniewski
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: r-wisniewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu bądź zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Utworzono: 16 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik referatu: Ryszard Wiśniewski
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: r-wisniewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

Opłaty
 1. od zaświadczenia - 17,00 zł
 2. od wypisu - 30,00 zł ( do 5 stron)
 3. od wyrysu - 20,00 zł ( za 1 str. format A-4)
 4. od wypisu i wyrysu - 50,00 zł
Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku.
Wpłaty można dokonać:
 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka
Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00