Referat Organizacyjny

Gmina Tarnawatka

Poświadczenie własnoręczności podpisu
Utworzono: 12 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych - Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 31
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty osoby składającej podpis (do wglądu)
  2. oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu
Opłaty
9,00 zł - nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej , bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225 poz. 1635).
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna
  1. art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158);
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185);
Uwagi
Własnoręczność podpisu potwierdza się:
  1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji
  2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie
  3. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)(tylko i wyłącznie w obecności osoby bezpośrednio zainteresowanej (wnioskodawcy))

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Potwierdzanie na podstawie zeznań świadków okresów pracy w gospodarstwie rolnym
Utworzono: 12 maj 2011

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych - Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
Osoba składająca oświadczenie oraz świadkowie muszą okazać dowody osobiste. Dodatkowo świadkowie jeżeli są emerytami lub rencistami muszą podać numer świadczenia emerytalnego bądź rentowego.
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r. Nr 54, poz.310)
Uwagi
Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków. Świadkowie nie mogą być spokrewnieni z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany okres) oraz w okresie, który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne. Zeznania świadków spisuje się w obecności pracownika referatu.
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Udostępnienie informacji publicznej
Utworzono: 07 listopad 2012

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Informację publiczną udostępniają wydziały w ramach swoich kompetencji, a w szczególnych przypadkach Referat Organizacyjny
Referent do spraw obsługi Rady Gminy, promocji, kultury i wspierania inicjatyw obywatelskich - Magdalena Kulas
Pok. nr 13
Tel. 084 662 47 10 wew. 35
e-mail: m-kulas@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
W Sekretariacie należy złożyć odpowiedni wniosek (wniosek dostępny jest również w pokoju nr 13)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia odpowiedniego wniosku sprawa zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacje zostaną przekazane w formie i w sposób określony we wniosku.
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji sporządzane są w formie decyzji. Do powyższych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że:

  • Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni
  • Uzasadnienie o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji
  • Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące odwołania
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) w szczególności art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1.;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68) w szczególności art. 10
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00