REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce
Termin : 11 listopad 2019 r.
Start godz. 12.00 dolny parking przy Kościele w Tarnawatce
WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem.
• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest pisemne zgłoszenie udziału do 8 listopada do
godz. 14.00 u pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.
• Uczestnik musi posiadać ubranie sportowe dostosowane do warunków
atmosferycznych,wskazane jest aby uczestnik posiadał kask rowerowy
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
• Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy
rajdu zobowiązani są do:
• Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom opiekuna rajdu
• Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość miedzy rowerami 3-5 m.
• Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników i przy
zachowaniu ostrożności.
• Jazdy spokojnej w szyku.
• Kontrolowania szybkości poruszania się i bezpiecznego hamowania.
Do przestrzegania następujących zasad:
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem opiekun rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Uczestnicy biorą
udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się:
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
• Niszczenia przyrody.
• Indywidualnej jazdy rowerem

• Zbaczania z trasy rajdu bez zgody opiekuna.
Odpowiedzialność organizatora:
• Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. •Każdy uczestnik startuje na
własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
TRASA RAJDU: Rajd odbędzie się 11 listopada 2019 r. w godzinach 12.00-15.00
Trasa rajdu rowerowego:
Tarnawatka Miejsce Pamięci ul. Ks. Boguty
Tarnawatka cmentarz wojenny
Sumin Miejsce Pamięci
GOK Tarnawatka- zakończenie rajdu
Trasa rajdu może ulec zmianie o czym uczestnicy rajdu zostaną poinformowani w dniu rajdu
START – parking dolny przy Kościele w Tarnawatce
Podczas rajdu organizator gwarantuje:
• kamizelki
• ubezpieczenie NW
• wodę mineralną oraz posiłek po powrocie w postaci kiełbasek
Postanowienia końcowe:
•Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych przez GOK
•Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.